Persondatapolitik for Cloud Customer Care

For kunde- og leverandøroplysninger

 

 1. Beskyttelse af dit privatliv

Cloud Customer Care (herefter “CCC”) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne datapolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos CCC, hvor du  som kunde, partner eller kundeemne har mulighed for tilmelde dig vores nyhedsbrev med henblik på at få tilsendt materiale og dermed registreres i vores e-mailsystem/CRM-database.

 

 1. Dataansvar og kontaktoplysninger

CCC er dataansvarlig for behandlingen af de person- og firmaoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Cloud Customer Care

CVR nr. 26 76 64 94

Eghøj 12, Ramløse

3200 Helsinge

E-mail: info@cloudcustomercare.net

Telefon: 28716567

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

 1. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Kontaktpersoner:

Vi behandler følgende såkaldte almindelige oplysninger om dig, som vi enten har modtaget fra dig selv, dine referencer eller fundet via sociale medier som fx LinkedIn eller via øvrige relevante søgninger på internettet:

 • Navn
 • Virksomhed
 • Stilling
 • Adresse
 • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer (fastnet), mobilnummer (hvis oplyst) og e-mailadresse
 • Præferencer i.f.t. udførte opgaver
 • Eventuelle dokumenter med beskrivelser,billedmateriale, brochure m.m. (efter dit samtykke og i.f.m. udførelse af opgave)

Kunder og leverandører/samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse:

Vi behandler følgende almindelige oplysninger, som er modtaget fra kunden/leverandøren/samarbejdspartneren eller kontaktpersoner selv:

 • Navn og adresse
 • Navn på en eller flere kontaktpersoner
 • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mail på kunden/leverandøren/samarbejdspartneren og/eller kontaktpersonen
 • CVR-nummer
 • Faktureringsoplysninger

 

 1. Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • At hjælpe og servicere vores kunder med den web-opgave de ønsker at vi udfører.
 • At kunne følge op og kontakte kunder samt kontaktpersoner hos disse.
 • Præsentation og demonstration til potentielle kunder.
 • Fremsendelse af tilbud, materialer m.m.
 • Fakturering
 • Leverandører/samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse:
 • Bestilling af og betaling for varer og services

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

​Kontaktpersoner:

Ved henvendelse eller vi tager kontakt til en kontaktperson i forbindelse med en given web-opgave, der ønskes udført, er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores nødvendige behandling af dine oplysninger i forbindelse med den konkrete opgave, der ønskes udført.

​Kunder og leverandører/samarbejdspartnere:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om indgåelse og opfyldelse af kontrakt.

 

Kontaktpersoner hos kunder og leverandører/samarbejdspartnere:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores nødvendige behandling af dine oplysninger for at kunne opfylde den indgåede kontrakt og udførelse af den ønskede opgave.

 

 1. Samarbejdspartnere

Videregivelse

Vi videregiver kun dine personoplysninger til vores kunder, såfremt vi har modtaget dit samtykke hertil.

Herudover videregiver vi bogføringsrelevante oplysninger til vores revisor med henblik på udarbejdelse af regnskab m.v. Sådan videregivelse baserer sig primært på reglerne om legitime interesser, hvor vores legitime interesse er at opfylde en retslig forpligtelse.

 

Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender CCC følgende databehandlere:

Hostingleverandører: UnoEuro Danmark A/S, CVR nr 31277477

CRM-system: Zoho

ERP-system: e-conomic

 

 1. Sletning

Kunder:

Vi opbevarer dine firmaoplysninger, herunder kontaktoplysninger på personer og præferencer indtil 3 år efter samarbejdets ophør. Såfremt vi har modtaget dit samtykke, opbevarer vi dine oplysninger i yderligere 12 måneder herefter.

Leverandører og partnere:

Vi opbevarer dine oplysninger i 3 år efter leverandørforholdets afslutning, dog opbevares bogføringsrelevant materiale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

 

 1. Dine rettigheder:

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Coresearch’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage.

 

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Coresearch har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Cloud Customer Care’s behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

​Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk